Instructor’s Choreo number (AKI, Juri, LISA, SHI⇒NA, Yuka)