A-SUKE + KAJ1 + 日野翔 + TAKA + BE-YAN + RICKY + HIROAKI + SANTA + SHOTA