ONE DREAM

(aki + Tomo + FUSAKO + Yoshiyuki + Mimura + KENGO)