CYK crew

(Nari, Kotsu, DJ No Guarantee, Naoki Takebayashi)